K+S
  • Header Home KALI

  • Header Home esco

  • Header Home Waste-Magement

Ochrana oznamovatelů/Whistleblowing


Vnitřní oznamovací systém společnosti K+S Czech Republic a.s.
dle českého zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Společnost K+S Czech Republic a.s., IČ: 451 92 405, se sídlem Novodvorská 1062/12, Lhotka, 142 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou B 19641 (dále též jen „Společnost“), zavedla dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále též jen „ZOO“) vnitřní oznamovací systém. Pro podání oznámení o možném protiprávním jednání se můžete obrátit na níže uvedenou příslušnou osobu, která níže uvedenými způsoby přijímá oznámení, posuzuje jejich důvodnost a případně následně navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Kdo může podat oznámení

Společnost K+S Czech Republic a.s. přijímá oznámení pouze od osoby, která pro Společnost vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a) ZOO, tj. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu (tedy v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně agenturních zaměstnance), podle § 2 odst. 3 písm. h) ZOO, tj. dobrovolnickou činnost, nebo podle § 2 odst. 3, písm. i) ZOO, tj. odbornou praxi nebo stáž.

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely ZOO rozumí také ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost. Povinný subjekt proto přijímá také oznámení od osob, které se ucházely o práci nebo jinou obdobnou činnost (uchazeči o práci).

Co lze oznamovat

Podle ZOO lze oznamovat možné protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti, a které:

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000, - Kč,
c) porušuje ZOO, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích
7. ochrany životního prostředí
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Náležitosti oznámení

Náležitosti oznámení, které musí oznámení obsahovat:

a) Údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.
b) Informace o možném protiprávním jednání včetně jeho popisu a všech podstatných informací.
c) Kontaktní údaje oznamovatele.
d) Případné připojené doklady (je-li to možné), které dokládají tvrzení oznamovatele tak, aby bylo možné posoudit důvodnost oznámení o možném protiprávním jednání.

Společnost nepřijímá žádná anonymní oznámení.

Ochrana dle ZOO nenáleží oznamovateli, který učiní vědomě nepravdivé oznámení. To znamená, učiní-li oznámení, aniž by měl oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.

Způsoby přijímání oznámení

Oznamovatel je v rámci vnitřního oznamovacího systému Společnosti oprávněn podat své oznámení následujícími způsoby (vnitřní oznamovací kanály):

a) písemně elektronicky prostřednictvím e-mailu na zabezpečenou a speciálně pro příjem oznámení zřízenou e-mailovou adresu příslušné osoby, k níž má přístup pouze příslušná osoba: oznamovatel@ks-cz.com

b) ústně telefonicky prostřednictvím telefonní linky: Mgr. Radomír Tichý, + 420 725 165 282

c) písemně poštou dopisem příslušné osobě na adresu:
K+S Czech Republic a.s., Sladkovského č.p. 234/47, 779 11 Olomouc - Holice (s textem na obálce dopisu OCHRANA OZNAMOVATELŮ – NEOTEVÍRAT – POUZE K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY),

d) ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví termín.

V případě podání ústního oznámení pořizuje příslušná osoba zvukovou nahrávku nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

Příslušná osoba K+S Czech Republic a.s. dle zákona o ochraně oznamovatelů:

pan Mgr. Radomír Tichý; telefonní číslo a adresa elektronické pošty je uvedena výše.

Informace o zpracování osobních údajů při podání oznámení

Podáním oznámení dle českého ZOO výše uvedeným způsobem oznamovatel potvrzuje, že se seznámil s níže uvedenými informacemi o zpracování svých osobních údajů jakožto subjektu údajů.

• Společnost provádí veškeré zpracování osobních údajů podle ZOO v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále také „GDPR“) a zák. č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v platném znění. Povinný subjekt v souladu s čl. 13 GDPR tímto poskytuje subjektům osobních údajů informace o zpracování osobních údajů při přijímání oznámení dle ZOO.

• Společnost je při tomto zpracování osobních údajů správcem osobních údajů a zpracovává následující osobní údaje:

a) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy; a

b) identifikační údaje osoby, proti které oznámení směřuje, jsou-li jí tyto údaje známy.

• Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností vyplývajících ze ZOO, zejména přijímání, prošetřování a vyřízení oznámení.

• Právním základem pro zpracování osobních údajů je:
- zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm.
c) GDPR, která se na správce vztahuje jakožto povinný subjekt dle ZOO a souvisejících právních předpisů.

• Práva subjektů osobních údajů na ochranu osobních údajů jsou upravena v kapitole III (čl. 12 a násl.)
GDPR. Podle těchto ustanovení má subjekt osobních údajů následující práva, a to při splnění podmínek stanovených pro jednotlivá práva. Subjekt má právo požadovat od Společnosti přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku proti určitým druhům zpracování osobních údajů (konkrétně zpracování prováděnému ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu správce) a právo podat stížnost k příslušnému dozorovému orgánu pro ochranu osobních údajů, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz.

• Ohledně doby uchování osobních údajů platí, že osobní údaje budou uchovány jen po tu dobu, dokud bude jejich znalost nutná pro účely, pro které byly pořízeny, nebo pokud existují zákonné povinnosti k uchovávání či archivaci, tj. dle ZOO zásadně po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení, v případech navazujících řízení např. soudního, správního po dobu nezbytně nutnou k ochraně práv povinného subjektu zpravidla do pravomocného ukončení daných řízení či sporů.

Informace o vnějším oznamovacím systému v České republice

Oznámení je možné podat mimo vnitřní oznamovací systém Společnosti i externě (vnější oznamovací systém), a to Ministerstvu spravedlnosti České republiky na tomto webovém odkazu: https://oznamovatel.justice.cz/ a způsoby tam uvedenými.